ترک خدمت به خروج دائمی فرد از سازمان اشاره دارد. ترک خدمت بالا به خصوص ترک خدمت نیروهای کلیدی سازمان یک بیماری است که باید توسط پزشکان سازمانی مورد معالجه قرار بگیرد. بنابراین میزان تمایل کارکنان به ترک خدمت موضوع جدی است که می‌بایست اندازه گیری شده و پیش از اتفاق افتادن، راهکارهای مناسبی برای کاهش آن طراحی و اجرایی شود.

در این پروژه با نظرسنجی از کارکنان میزان تمایل به ترک خدمت و دلایل آن برای سازمان آشکار شده و اقدامات پیشگیرانه و اولویت‌های بهبود برای کاهش آن طراحی می‌شود.

مدل اندازه‌گیری ماندگاری کارکنان

در مدل اندازه­ گیری ماندگاری کارکنان آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی علاوه بر رویکردهای کمی، استفاده از تحلیل کیفی نیز مد نظر قرار می­‌گیرد تا علل اصلی تمایل به ترک خدمت کارکنان برای مدیران آشکار شده و مدیران به عمق دیدگاه‌ها و برداشت‌های کارکنان پی ببرند.

 

مدل اندازه‌گیری ماندگاری کارکنان

 

 مراحل اجرایی اندازه‌گیری ماندگاری کارکنان

مراحل اجرایی اندازه‌گیری ماندگاری کارکنان

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط بمانیم.