به عنوان مدیران و متولیان منابع انسانی همواره در صدد استقرار فرآیندهای منابع انسانی و بهبود آن در سازمانمان هستیم اما نباید از این موضوع غافل شد که در بلند مدت حداکثر خروجی تنها با رضایت، انگیزش، تعهد، شوق و اشتیاق و حتی رضایت اعضای خانواده کارکنان یک سازمان حاصل می‌شود. بنابرین توجه به نتایج و نگرش‌های کارکنان در کنار استقرار فرآیندهای منابع انسانی اهمیت بسیاری می‌یابد.

نظرات کارکنان

 

آکادمی منابع انسانی و سنجش نگرش کارکنان

آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی جهت اندازه‌گیری نتایج و نگرش‌های کارکنان و توسعه راه‌حل‌های بهبود در حوزه­‌های زیر به سازمان‌­ها یاری می­‌رساند:

اندازه گیری رضایت کارکنان

اندازه گیری تعلق و اشتیاق سازمانی

اندازه گیری اثربخشی کارکنان

اندازه گیری ماندگاری کارکنان