در بسیاری از پروژه‌های مشاوره مدیریت در کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی پیش از تشخیص به تجویز پرداخته می‌شود، در حقیقت وجود تعدادی نسخه‌های از پیش تعریف شده در حوزه مدیریت منابع انسانی باعث می‌شود بدون توجه به وضع بلوغ سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی نسخه مشترکی برای همه تجویز شود، بطور مثال سازمانی با کاهش بهره‌وری روبروست تجویز می‌شود: برنامه جانشین پروری طراحی کنید! غافل از این که این سازمان هنوز شرح وظایف و مسئولیت افراد شفاف نیست، گردینگ شغلی و سیستم پرداخت عادلانه طراحی نشده و…به عبارتی سازمان هزار راه نرفته دارد که بدون بازسازی این زیرساخت‌ها، بهترین سیستم‌های مدیریت منابع انسانی نیز در اجرا با شکست مواجه می‌شوند.

ما چگونه به سازمان ها کمک می کنیم؟

ما با بهره‌گیری از مدل‌های مختلف ارزیابی فرآیندها و نتایج منابع انسانی سازمان شما را بررسی و به بیان بهتر آسیب شناسی می‌کنیم، و با شفاف شدن وضع موجود سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی، به شما می‌گوییم کجا هستید و برای آینده چه باید بکنید؟ نقشه راه تعالی مدیریت منابع انسانی در قالب پروژه‌ها و اقدامات در حوزه مدیریت منابع انسانی خروجی اصلی این فرآیند است.

  نقشه راه مدیریت منابع انسانی در اجرا

 

آسیب شناسی منابع انسانی