رضایت شغلی بیانگر این است که فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد. بنابراین رضایت شغلی عبارتست از ارزیابی شخص در مورد شغل خودش و این که در یک ارزیابی کلی آیا فرد احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد یا نه؟

تحقیقات رضایت شغلی گویای آن است که کارکنان راضی موجب موفقیت شرکت می‌شوند و کارکنان ناراضی، غیر مولد بوده و رفتارهای منفی بیشتری نشان می‌دهند. بنابراین بسیار مهم است که سازمان‌ها اندازه گیری و بهبود رضایت شغلی کارکنان را جزء برنامه‌های اصلی خود قرار دهند.

 

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟

به ‌منظور پی بردن به میزان رضایت کارکنان؛ سازمان‌ها نیاز به تحقیقی دارند که تحلیل جامعی از وضعیت موجود کارکنان را  ارائه نماید، تا بتوانند با انجام اقدامات موثر و تعریف برنامه‌های بهبود، رضایت کارکنان و در نتیجه آن عملکرد سازمان را بهبود بخشند. در مدل اندازه ­گیری رضایت کارکنان آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی علاوه بر رویکردهای کمی، استفاده از تحلیل کیفی نیز مد نظر قرار می­‌گیرد تا عمق دیدگاه­‌ها و نگرش­‌های کارکنان به گوش مدیران سازمان رسانده شود.

مراحل اجرایی کار


برای اطلاعات بیشتر در ارتباط بمانیم.