در مدل اندازه گیری اثربخشی کارکنان که توسط هی‌گروپ توسعه داده شده است، دو متغیر اصلی تعلق سازمانی و توانمندی  کارکنان، به صورت همزمان اندازه گیری می­‌شود. فلسفه این مدل بر این مبناست که اما برای داشتن بیشترین خروجی از کارکنان فقط رضایت شغلی کافی نیست بلکه ما نیاز به کارکنان دلبسته و توانمندی داریم که برای تحقق اهداف سازمانی تلاش کنند.

در طی تحقیقات همبستگی بین کارکنان اثربخش و سه مولفه، بازدهی مالی، رضایت مشتریان و بازدهی کارکنان در حد بالایی ارزیابی شده است و شرکت‌هایی که کارکنان به دردبخورتری دارند در این سه مولفه عملکرد بهتری دارند.

خدمات اندازه‌گیری اثربخش کارکنان در آکادمی

به ‌منظور سنجش اثربخشی کارکنان؛ سازمان‌ها نیاز به تحقیقی دارند که تحلیل جامعی از وضعیت موجود کارکنان را در دو بعد تعلق سازمانی و توانمندی کارکنان ارائه نماید، تا بتوانند با انجام اقدامات موثر و تعریف برنامه‌های بهبود، اثربخشی کارکنان و در نتیجه آن عملکرد سازمان را بهبود بخشند.

ما با استفاده از این مدل  اثربخشی کارکنان(تعلق سازمانی و توانمندی کارکنان) شما را ارزیابی نموده و با تعیین نقاط کلیدی نیاز به بهبود، اولویت های تمرکز سازمان به منظور افزلیش اثربخشی کارکنان را مشخص می نماییم.

در مدل اندازه ­گیری اثربخشی کارکنان نیز آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی علاوه بر رویکردهای کمی، استفاده از تحلیل کیفی نیز مد نظر قرار می­‌گیرد تا عمق دیدگاه­‌ها و نگرش­‌های کارکنان به گوش مدیران سازمان رسانده شود.

اندازه‌گیری اثربخش کارکنان در آکادمی

 

مراحل اجرایی کار

مراحل اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط بمانیم.