دانلود رایگان نمونه فرم‌های مورد نیاز متخصصین منابع انسانی

این بسته آموزشی شامل ۲۸ فرم کلیدی مورد نیاز متخصصین منابع انسانی است که در طراحی آن سعی شده است، فرآیندهای اصلی مدیریت منابع انسانی نظیر جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد و… مدنظر قرار گیرد.

شما می‌توانید با الگوگیری از فرم‌های ارائه شده در این بسته و بر اساس شرایط خاص سازمانتان، فرم‌های لازم برای طراحی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمانتان را طراحی نمایید.