بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

راه حل های منابع انسانی

شناخت و ارائه نقشه راه مدیریت منابع انسانی سازمان

مصاحبه گری و انتخاب

نگرش سنجی کارکنان

کانون ارزیابی و توسعه

مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر نقاط تماس

ارتقای انگیزه و اشتیاق سازمانی

منتورینگ تیم منابع انسانی


 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
 • 1000 تعداد کاراکتر باقی مانده
   
 

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme