اعتبار این گواهینامه از طرف آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی مورد تایید است.