بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

نگرش سنجی کارکنان

به عنوان مدیران و متولیان منابع انسانی همواره در صدد استقرار فرآیندهای منابع انسانی و بهبود آن در سازمانمان هستیم اما نباید از این موضوع غافل شد که در بلند مدت حداکثر خروجی تنها با رضایت، انگیزش، تعهد، شوق و اشتیاق و حتی رضایت اعضای خانواده کارکنان یک سازمان حاصل می­شود. بنابرین توجه به نتایج و نگرش­ های کارکنان در کنار استقرار فرآیندهای منابع انسانی اهمیت بسیاری می­یابد.

 

نظرات کارکنان

 

آکادمی مدیریت منابع انسانی در اندازه گیری نتایج و نگرش­ های کارکنان و توسعه راه حل های بهبود،در حوزه­ های زیر به سازمان­ها یاری می­رساند.

 

اندازه گیری رضایت کارکنان

اندازه گیری تعلق و اشتیاق سازمانی

اندازه گیری اثربخشی کارکنان

اندازه گیری ماندگاری کارکنان

برچسب ها: تعلق کارکنان, اثربخشی کارکنان, ترک خدمت کارکنان, رضایت شغلی

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme